شاید شما بخوهید در یک شرط دوباره شرط را از اول اجرا کنید. مثلا در حلقه while اگر شرطی درست بود، دوباره به ابندای حلقه برویم.

برای این کار دستور continue به کمک ما می آید.

شما می توانید دستور continue را در حلقه های repeat, do..until, for, while به کار ببرید.

کار با این دستور اینگونه است:

continue;

شما اگر دستور continue را در یکی از حلقه های تکرار بالا به کار ببرید، دوباره اولین حلقه خوانده ی شود. برای مثال:

V=true;
while V
{
show_message("Daneshgar.blog.ir");
continue;
V=false;
}

در مثال بالا درست است که در آخر دستورات شرط لغو می شود، اما دستورات اصلا به خط آخر نمی رسد، زیرا قبل از آن به دستور continue می رسد و دوباره به اول شرط باز می گردد و همیطور و همیطور مقدار رشته ای Daneshgar.blog.ir به کاربر نمایش داده می شود.

دستور continue هم کاربردی است. برای مثال:

V=true;
VA=true;
while V
{
show_message("Daneshgar.blog.ir");
if VA { VA=false continue; }
V=false;
}

در مثال بالا ابتدا وارد حلقه تکرار while می شویم و مقدار رشته ای Daneshgar.blog.ir را نمایش می دهیم. سپس وارد شرط if Va می شویم و مقدار VA برابر false می شود. سپس دوباره به اول حلقه باز میگردیم. دوباره Daneshgar.blog.ir نمایش داده می شود اما این بار وارد شرط نمی شویم و مقدار V برابر false می شود و دیگر وارد حلقه while نمی شویم.