در گیم میکر برای ساخت یک بازی، نیاز به متغیر هایی داریم. بعضی از متغیر ها از پیش در گیم میکر آماده شده اند. مانند speed که برای سرعت و direction که برای object است. و بعضی از متغیر ها را هم باید خود درست کنیم که این متغیر ها به چند دسته تقسیم می شوند.

متغیر هایی که ما در گیم میکر می سازیم به 3 دسته تقسیم می شوند.

  1. متغیر های عادی (Instance variable)

متغیر های عادی همان متغیر هایی هستند که در خود object و در رویداد create ساخته می شوند. توجه کنید که این متغیر ها را در هر رویدادی می توان ساخت اما معمولا در رویداد create ساخته می شوند.

متغیر های عادی فقط در خود object قایل استفاده هستند. این متغیر ها در object های دیگر قابل استفاده نیستند مگر اینکه به صورت زیر و با ذکر نام آبجکتی که متغیر در آن ساخته شده است.

name_obj.var

در مثال بالا name_obj نام آبکتی است که متغیر var در آن ساخته شده است.

       2. متغیر های محلی (Local variable)

این متغیر ها را در هر رویدادی می توان تنظیم کرد و فقط در همان رویداد قابل استفاده هستند. توجه کنید نام این متغیر ها نباید با نام متغیر ها ساده یکی باشد. در این صورت Error ایجاد نمی شود ولی در مقدار دهی متغیر ها دچار مشکل می شوید.

این متغیر ها را می توان هنگام ساخت مقدار دهی کرد. البته مقدار دهی بعد ساخت هم مشکلی ندارد. متغیر های محلی را باید با دستور var ایجاد کرد.

var Variable01=10;
var Variable01, Variable03;
Variable02=4;
Variable03=5;

این متغیر ها را چند تایی هم می توان ساخت.

var Variable1, Variable2, Variable3 ...

در مثال بالا Variable1 و Variable2 و Variable3 متغیر هایی جداگانه هستند.

       3. متغیر های جهانی (Global variable)

این متغیر ها هم مانند متغیر های محلی، در هر رویدادی قابل ساخت هستند. اما بر خلاف متغیر های محلی در هر رویداد و در هر object دیگری قابل استفاده هستند. این متغیر ها را به دو روش می توان ساخت. روش اول استفاده از constant [متغیر ثابت (دائمی) ] global است. این constant مشخص می کند که این متغیر، یک متغیر جهانی است و ممکن است در هر جایی ساخته شده باشد. برای استفاده از این متغیر ها و یا ساخت آنها باید به صورت زیر از عمل کنیم.

global.var=4;

در کد بالا var یک متغیر جهانی است.

روش دوم اعلان یک متغیر با دستور globalvar است. در این روش مانند روش بالا می توانید متغیر را در هر رویدادی ساخت. به صورت زیر:

globalvar Var;

در مثال بالا Var یک متغیر جهانی است و من هر جا از می توانم از آن استفاده کنم. بدون هیچ constant یا چیز دیگری.

 توجه کنید نام این متغیر ها نباید با نام متغیر ها ساده یکی باشد. این متغیر ها را هم نمی توان هنگام ساخت مقدار دهی کرد و باید بعد از ساخت مقدار دهی شوند.

globalvar V1 V2 V3;
V1=1;
V2=2;
V3=3;

در مثال بالا V1 و V2 و V3 متغیر هایی جداگانه هستند.

توجه کنید که در گیم میکر استودیو متغیر های دیگری هم هستند. متغیر های ثابت یا constant مانند متغیر های جهانی هستند. یعنی از آنها در همه جا می توان استفاده کرد. ولی constant ها در Game Maker Studio جزو متغیر ها نمی باشند. ولی می توان از آنها به عنوان متغیر استفاده کرد. از constant ها بیشتر برای تغییر پلتفرم استفاده می شود. برای مثال می خواهیم کی متغیر که مربوط به نام بازی است در خروجی آندروید mgPE باشد و در خروجی ویندوز mgPC باشد.

constant ها خود مبحث جدایی هستند که در آموزشی دیگر به آنها می پردازیم.