برای تکرار یک دستور ما به حلقه های تکرار نیاز داریم. با حلقه های تکرار می توان یک یک دستور را با حالت های مختلف اجرا کنیم. چد حلقه تکرار در #C وجود دارد. مثلا حلقه for و یا while.

در این مطلب آموز کار با حلقه for را می آموزید.

کار با این دستور اینگونه است:

for(init; condition; increment)
{
   statements;
}
for(افزایش شمارنده ;شرط ;متغیر شمارنده)
{
مجموعه دستورات;
}

init یک متغیر با مقدار عددی دلخواه شما است. این متغیر، متغیر شمارنده حلقه for است و با هر بار تکرار حلقه مقدار آن تغییر می کند.

condition شرطی است که ما برای اتمام حلقهتنظیم می کنیم. این شرط باعث می شود که حلقه ما نامنتها نباشد.

increment مقدار افزایشی init است. برای اینکه حلقه به اتمام برسد و دیگر شرط condition درست نباشد، باید مقدار متغیر شمارنده کم یا زیاد شود.

با سه مورد بالا ما می توانیم تعداد تکرار حلقه را کنترل کنیم.

statements هم مجموعه دستوراتی است که در هر بار تکرار حلقه اجرا می شوند.

همان طور که در بالا گفته شد، با این دستور می توانیم یک دستور را به تعداد مورد علاقه، ولی با ورودی های مختلف اجرا کرد. با این خصوصیت حلقه for ما می توانیم اعداد 1 تا 10 را با دستور System.Console.WriteLine چاپ کنیم.

using System;
namespace PR1_10
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
for (NU= 1; NU<= 10; NU++)
{
System.Console.WriteLine("Number: "+ NU);
}
}
}
}

در حلقه for مثال بالا، ابتدا متغیری به نام NU با مقدار 1 ساخته شده است. شرط ما این است که اگر NU کمتر و یا مساوی 10 بود دستورات اجرا شوند. در هر بار تکرار حلقه هم NU یکی بیشتر می شود و NU چاپ می شود.