گاهی برای ما پیش می آید که بخواهیم از امکانات 5 منوی نوار منو ، یعنی از منو های Fille , Edit , View , Tools , Help استفاده کنیم. اما شاید نوار منو را نداشته باشیم.

اگر می خواهید نوار منو را نمایش دهید در منوی Organeze، در قسمت Layout، گزینه Meno bar را فعال کنید.

با فعال کردن این گزینه، نوار منو در پنجره ها اضافه می شود که دارای منو های Fille , Edit , View , Tools , Help است.

با این منو ها کار های زیادی می توانید بکنید. برای مثال با منوی Tools می توانید بر فایل های مخفی نظارت داشته باشید.