در این مطلب قصد داریم چگونگی چپ چین، راست چین و وسط چین کردن متن را در html آموزش دهیم...

برای تراز کردن متن شما باید از تگ های زیر استفاده کنید:

<left>
<p>این متن 'چپ چین' است</p>
</left>
-------------------------------------
<center>
<p>این متن 'وسط چین' است</p>
</center>
-------------------------------------
<right>
<p>این متن 'راست چین' است</p>
</right>