در برنامه نویسی برای اینکه یک دستور را چند بار اجرا کنند از حلقه ها استفاده می شود. در ابن مطلب ما قصد داریم که آموزش حلقه تکرار while را به شما آموزش دهیم. این حلقه هم در game maker کاربرد دارد و هم در ++c...

کار با دستور while اینگونه است:

while(شرط)
{
مجموعه دستورات;
}

در جلوی while باید شرط مورد نظرمان را بنویسیم. فرق این دستور با دستور if این است که دستور if شرط را بررسی می کند و اگر شرط درست بود مجموعه دستورات را یک بار اجرا می کند. ولی دستور while پس از بررسی کردن شرط و درست بودن آن دستورات را تا وقتی که شرط درست است اجرا می کند. یعنی:

if: اگر شرط درست است.

while: تا وقتی شرط درست است.

شما می توانید برای اینکه یک دستور همیشه اجرا شود، true را به جای شرط جلوی while بنویسید. مثال:

while(true)
{
a+=1;
}

در اینجا متغیر a تا آخر 1+ می شود.

از حلقه while می توانید در کار هایی مانند کنترل جاذبه استفاده کنید. مثال:

while(place_free(x,y+1))
{
gravity=0.7;
}

توجه: از این دستور نباید در رویداد step استفاده کنید. این حلقه نباید بینهایت باشد، وگرنه بازی اجرا نمی شود.