برای ذخیره اطلاعات کاربر در game maker studio ما می توانید از فایل های ini. استفاده کنیم. شما می تواندی اطلاعات خود را با فایل های ini. به راحتی دسته بندی و ذخیره کنید.

ما در این مطلب فیلم آموزشی کار با فایل های ini. را در دو کیفیت و دو حجم در اختیار شما قرار داده ایم...

شما می توانید با فایل های ini. اطلاعات کاربر را ذخیره کنید، آنها را حذف کنید، جایگذاری کنید و... که تمام این کار ها را با دیدن این فیلم آموزشی می آموززید.

ما این فیلم آموزشی را در دو کیفیک و دوحجم برای شما قرار داده ایم.

لینک های دانلود:

فیلم آموزشی کار با فایل های ini. در Game makerstudio

حجم فایل فشرده: 40.1 مگابایت

فیلم آموزشی کار با فایل های ini. در Game makerstudio

حجم فایل فشرده: 18.3 مگابایت

توجه کنید که تفاوت این دو فیلم فقط در کیفیت و حجم است.