شاید ما برای بازیمان بخواهیم کاری تصادفی انجام دهیم. مثلا می خواهیم یک عدد تصادفی بین صفر و عدد مورد نظرمان انتخاب کنیم.

برای انتخاب یک عدد تصادفی بین صفر و عدد مورد نظرتان باید از تابع زیر استفاده کنید:

random(x);
random(عدد);

در این تابع عددی تصادفی بین صفر و x انتخاب می شود. مثال:

random(50);

خروجی کد بالا از 0 تا 49 است. توجه کنید که اعداد انتخاب شده در این تابع اعشاری هم می توانند باشند. یعنی می تواند 0 یا 0.0000001 یا...یا 49.9999999 باشد.

این تابع کاربرد های زیادی دارد. مثلا می توانید با آن مشخص کنید که کاربر به تو تصادفی برنده جایزه می شود یا نه:

if random(10)>= 9 score+=random(100)

توجه کنید که در Game maker: Studio این تابع عددی تصادفی انتخاب می کند، ولی این عدد در هر بار اجرا بازی یکسان است.

برای اینکه انتخاب در هر بار اجرای بازی متفاوت باشد باشد باید از تابع randomize استفاده کنید.