اگر شما از  توابعی مانند random و random_range و irandom استفاده می کنید، انتخاب ها تصادفی می شود ولی در هر بار اجرا بازی انتخاب ها مانند یک دیگر می شود. توجه کنید که این اتفاق فقط در گیم میکر استودیو می افتد. برای مثال اگر شما از کد زیر استفاده کنید، اگر انتخاب تصادفی مثلا 5 شود، هنگام اجرا دوباره بازی باز هم انتخاب 5 می شود.

show_message(random(10));

برای اینکه انتخاب ها در هر بار اجرا بازی باهم متفاوت باشد، شما می توانید از تابع زیر در شروع بازی استفاده کنید:

randomize();

با استفاده از این تابع، توابع که مبنی بر تصادفی بودن هستند، در هر بار اجرای بازی خروجی متفاوتی می دهند که این بازی را جذاب تر می کند.