در گیم میکر شما می توانید اعداد تصادفی را با تابع ()random انتخاب کنید. اما توجه کنید که با این تابع اعداد اعشاری هم انتخاب می شوند.

خوب، حالا اگر ما بخواهیم یک عدد تصادفی صحیح (بدون اعشار) انتخاب کنیم، باید از چه تابعی استفاده کنیم؟

برای انتخاب یک عدد تصادفیِ صحیح بین صفر و عدد مورد نظرتان باید از تابع زیر استفاده کنید:

irandom(x);
irandom(عدد);

در این تابع عددی صحیح، به صورت تصادفی بین صفر و x انتخاب می شود. مثال:

irandom(50);

در این کد عددی صحیح بین صفر و 50 به طور تصادفی انتخاب می شود. یعنی عدد می تواند 0 یا 1 یا 2 یا .... یا 41 یا 42 یا 49 باشد.

این تابع کاربردی است. برای مثال شما می توانید با استفاده از این تابع، جایزه ای تصادفی به کاربر بدهید که احتمال پوچ در آمدنش زیاد باشد.

if irandom(10)>=8
{
show_message("You win!");
Score+=100;
}
else: show_message("Alas!. You are unlucky!");

توجه کنید که در Game maker: Studio این تابع عددی تصادفی انتخاب می کند، ولی این عدد در هر بار اجرا بازی یکسان است.

برای اینکه انتخاب در هر بار اجرای بازی متفاوت باشد باشد باید از تابع randomize استفاده کنید.