برای تکرار یک دستور ما به حلقه های تکرار نیاز داریم. با حلقه های تکرار می توان یک یک دستور را با حالت های مختلف اجرا کنیم. چد حلقه تکرار در #C وجود دارد. مثلا حلقه for و یا while...